MF_standing_white

Allmänna villkor vid event

1. Ansvar för ägodelar,olycksfall och oförutsedda omständigheter 
1.1 Military Fitness Sweden (MFS) ansvarar inte för personliga tillhörigheter som deltagaren medför. Ej heller för de personliga ägodelar som deltagaren väljer att förvara i instruktörens ryggsäck under eventet. 

1.2 MFS ansvarar ej heller för förluster eller skador som vållats genom brott, olyckshändelse eller annans persons agerande eller underlåtenhet att agera. 

1.3 Allt deltagande sker på egen risk varvid MFS rekommenderar deltagare att teckna lämplig olycksfallsförsäkring och/eller hemförsäkring. MFS kan ej ställas till svars för skador eller sjukdom som kan ha samband med eventet eller träningen. 

1.4  MFS ansvarar inte för hinder eller begränsning av event eller träning vilken beror på omständighet utanför MFS kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom naturkatastrofer, extrema  väderförhållanden eller myndighets beslut. 

2. Doping, droger, ordnings- och säkerhetsregler
2.1 Deltagaren skall utan dröjsmål meddela fara/faror som kan innebära risk för egen/andra deltagares hälsa och säkerhet samt följa de anvisningar och direktiv som utfärdas av personalen
för att bidra till en god och säker träningsmiljö 

2.2 Klädsel som minimerar risken för skador skall användas. Undvik löst sittande plagg, halsduk, sjalar, klocka, ringar, halsband eller tunga kängor. 

2.3 Deltagare får inte sälja eller marknadsföra egna eller andras varor eller tjänster i samband med event utan medgivande av MFS. 

2.4 Deltagare får inte uppträda på ett störande, stötande eller   förargelseväckande sätt under eventet  eller i omedelbar anslutning till  platsen för eventet.

2.5 MFS tar tydligt avstånd från olagliga preparat. MFS policy förbjuder villkorslöst användande av dessa medel hos både personal och deltagare. 

2.6. Alkoholhaltiga drycker får inte medföras eller förtäras under event.

2.7 MFS äger rätten att med omedelbar verkan avsluta event vid brott mot dessa regler.

 

3. Skada eller sjukdom
3.1 Vid skada eller sjukdom krävs läkarintyg för att du skall få hela eller delar av avgiften tillbaka. Läkarintyget skall skickas till Military Fitness med egen avsändaradress på kuvertet tillsammans med uppgift om till vilken bank och konto återbetalning skall ske.
3.2 Återbetalning gäller ej ev. mat som ingår i din anmälnings- eller kursavgift.
3.3 Vid kurs räknas beloppet ut från det datum som anges på läkarintyget


Göteborg 2012-10-10